At this point là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ mathienky.com.

Bạn đang xem: At this point là gì

Học những từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


< + question word > It was so confusing that eventually it got lớn the point where no one knew what was going on.
I said I"d tell her the bad news, but when it came lớn the point (= when I had to lớn bởi it), I couldn"t.

Xem thêm: Tải Mẫu Viết Bản Kiểm Điểm Như Thế Nào, Hướng Dẫn Cách Viết Bản Kiểm Điểm Mẫu Chuẩn


Thêm những ví dụ What"s the point of that?There"s no point in going if Maggie isn"t going khổng lồ be there.
He won the world heavyweight boxing championship on points (= as a result of the points that he had won).
a socket to which a wire from a piece of electrical equipment is connected in order to supply it with electricity or a radio, television, or other signal:
a place on a railway traông chồng where the rails (= metal bars on which the trains travel) can be moved lớn allow a train lớn change from one traông xã khổng lồ another:
The point is that on weekends & late at night there should always be someone on duty to giảm giá with emergencies.
no point (in doing sth) There is no point in discussing this further if you"ve already made up your mind.

Xem thêm: Ship Cod Là Gì ? Định Vị Bưu Phẩm Cod Như Thế Nào? Định Vị Bưu Phẩm Cod Như Thế Nào


get to/reach a/the point It"s taken us years lớn get to lớn the point where we"re making a reasonable profit.
*

to lớn separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mathienky.com English mathienky.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message