23 từ lóng thông dụng trong tiếng anh giao tiếp hàng ngày

2 Thông dụng2.1 Tính từ2.2 Phó từ2.3 Cấu trúc từ3 Chuyên ổn ngành3.1 Kỹ thuật chung3.2 Kinh tế4 Các tự liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /big/

Thông dụng

Tính từ

To, lớna big treecây tobig repairthay thế Khủng, đại tuBig Threebố nước lớnBig Fivenăm nước phệ Bụng khổng lồ, tất cả mang, có chửabig with newsđầy tin, nhiều tin Quan trọnga big mannhân đồ gia dụng quan trọng đặc biệt Hào hiệp, pđợi khoáng, rộng lượnghe has a big heartanh ta là tín đồ hào hiệp Huênh hoang, mặc lácbig wordssố đông khẩu ca huênh hoang khoác lác

Phó từ

Ra vẻ quan trọng đặc biệt, với vẻ quan liêu trọnglớn look bigtạo ra sự vẻ quan trọng đặc biệt Huênh hoang mặc láclớn talk bignói huênh hoang, nói phách

Cấu trúc trường đoản cú

too big for one"s boots (breeches, shoes, trousers) (tự lóng) vượt sáng sủa, từ bỏ phụ trường đoản cú mãn; có tác dụng bộ làm tịch a big noise/ shot big fish a big cheese nhân trang bị tai khổng lồ phương diện lớn, nhân đồ đặc biệt big deal! làm cho như gớm ghê lắm! the big stiông chồng sự phô trương thanh khô cầm cố, sự biểu dương lực lượng the big time đỉnh cao của việc thành công lớn give someone a big hvà nồng hậu hoan nghênh ai khổng lồ get a big hvà được hoan nghênh nhiệt tình in a big way vào phạm vi to, bên trên bình diện rộng Sb"s eyes are bigger than his belly / stomachMắt to ra thêm bụng, no bụng đói bé mắt, tmê mẩn lam to lớn have sầu bigger fish khổng lồ fry bao gồm vấn đề quan trọng đặc biệt phải làm cho hơn

Hình thái từ

Chulặng ngành

Kỹ thuật bình thường

to

Kinh tế

cao to

Các trường đoản cú liên quan

Từ đồng nghĩa

adjectiveample , awash , a whale of a , brimming , bulky , bull * , burly , capacious , chock-full * , colossal , commodious , considerable , copious , crowded , enormous , extensive sầu , fat , full , gigantic , heavy-duty , heavyweight , hefty , huge , hulking , humongous * , husky , immense , jumbo , mammoth , massive , monvày , quái thú * , overform size , packed , ponderous , prodigious , roomy , sizable , spacious , strapping , stuffed , substantial , super colossal , thundering , tremendous , vast , voluminous , walloping , whopper , whopping , big league * , big-time , consequential , eminent , influential , leading , main , major league , material , meaningful , momentous , paramount , popular , powerful , prime , principal , prominent , serious , significant , super , valuable , weighty , adult , elder , full-grown , grown-up , mature , tall , altruistic , benevolent , bighearted , chivalrous , considerate , không lấy phí , gracious , greathearted , heroic , liberal , lofty , magnanimous , noble , princely , unselfish , arty , boastful , bragging , conceited , flamboyant , haughty , high-sounding , imperious , imposing , inflated , overblown , pompous , presumptuous , pretentious , proud , good , great , healthy , large , large-scale , developed , full-blown , full-fledged , grown , ripe , enceinte , expectant , expecting , gravid , parturient , brimful , overflowing , historic , monumental , big-hearted , great-hearted , large-hearted , arrogant , bold , bombastic , chief , generous , grvà , grandiloquent , grandiose , gross , highflown , important , lordly , magisterial , major , mighty , outstanding , overbearing , preeminent , pregnant , sesquipedalian , teeming , turgid

Từ trái nghĩa

adjectiveitsy , little , small , tiny , blah , bland , dull , unimportant , adolescent , baby , babyish , infant , infantile , juvenile , selfish , ungenerous , ungiving , humble , shy , unconfident