Buổi học tiếng anh là gì

Từ vựng giờ Anh về chủ đề dạy dỗ để giúp các bạn nói tới định kỳ học của bản thân, trường bản thân đã học, môn học tập bản thân đã theo, điểm thi thời điểm cuối kỳ là bao nhiêu.Quý khách hàng đang xem: Buổi học giờ đồng hồ anh là gì
*

6.

Bạn đang xem: Buổi học tiếng anh là gì

academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bởi, chứng chỉ9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: căn bệnh thành tích48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: cô giáo thỉnh giảng56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo chiến lược giáo viên67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): cam kết túc xá84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: cách thức lấy tín đồ học làm cho trung tâm88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: biên soạn bài xích (vấn đề làm cho của giáo viên)97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinh đại học, cao đẳng108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tiểu học109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học tập phổ thông
*

▪ Giảng dạy theo giáo trình tất cả sẵn.

▪ Làm câu hỏi tận nơi, ko cần tải.

▪ Thời gian đào tạo và giảng dạy linc hoạt.

▪ Chỉ cần có laptop liên kết Internet bình ổn, tai nghe, microphone đảm bảo cho Việc dạy dỗ học online.

▪ Yêu cầu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học thẳng 1 thầy 1 trò xuyên suốt cả buổi học tập.

Xem thêm: Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ Kế Toán Tài Sản Cố Định, Trình Tự Luân Chuyển Chứng Từ Kế Toán

▪ Lộ trình được thiết kế riêng đến từng học viên không giống nhau.

▪ Dựa bên trên kim chỉ nam, đặc điểm từng ngành câu hỏi của học tập viên.

▪ Học gần như dịp đều địa điểm, thời hạn linh động.


*

▪ Được học trên môi trường chuyên nghiệp 7 năm kinh nghiệm tay nghề huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh.

▪ Cam kết cổng đầu ra bằng văn uống bạn dạng.

▪ Học lại MIỄN PHÍ đến lúc xong xuôi đầu ra.

▪ khuyến mãi MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn quốc tế với tài liệu trong quy trình học tập.

Xem thêm: Từ Năm 2021, Thanh Toán Tiền Phép Năm Tính Như Thế Nào ? Từ Năm 2021, Thanh Toán Tiền Phép Năm Thế Nào


*

A/an/the là đông đảo trường đoản cú rất là thân quen trong giờ đồng hồ anh, bọn chúng được Điện thoại tư vấn là mạo từ. Có 2 các loại mạo từ: mạo trường đoản cú không xác định và mạo từ bỏ xác định.


mathienky.com Learning System - Hệ thống học tập giờ đồng hồ Anh giao tiếp toàn diện cho tất cả những người mới ban đầu.