Cách phá pass win 7

Cách #1: Đổi password đăng nhập lệ Windows Khi bị quênCách #2: Phá password đăng nhập lệ Windows Khi quên

quý khách hàng vẫn khi nào bị quên password đăng nhtràn lên Windows cùng Cảm Xúc bị bất lực chưa?