Give up nghĩa là gì

“Từ bỏ” một từ bỏ hơi thân thuộc Khi bọn họ hy vọng xong xuôi một bài toán nhưng tôi đã cố gắng mãi không thể ngừng được, “từ bỏ” trong Tiếng Anh là “give up”. Vậy “give sầu up” sẽ có cấu tạo ra sao? được áp dụng như thế nào? Với mục đích gì? Bài học từ bây giờ họ hãy cùng mọi người trong nhà khám phá kết cấu và biện pháp sử dụng Give sầu up trong giờ Anh.

Bạn đang xem: Give up nghĩa là gì

1. Give up: vứt cuộc

Give up đang là một động trường đoản cú bao gồm trong câu mang nghĩa bỏ cuộc nếu như câu bao gồm cấu tạo sau:

Subject + give up + Object

Or

Subject + give sầu up, clause

Ví dụ:

- I give sầu up - tell me the answer!

- No, you're wrong - do you give up?

- I haven't a clue - I give sầu up.

- They gave sầu up without a fight.

- She doesn't give up easily.

- If I wish to complete the project on time, I have sầu to give up tennis.

- “Can you guess what actor I’m pretending khổng lồ be?” No, I give sầu up.

- Even though she's given up meat she still eats fish.

- I give up - I'm never going to lớn learn this language!

- He's going khổng lồ give up rugby at the end of the season.

- Tom gave sầu up skiing after his fall last winter.

- He's giving up the captaincy at the kết thúc of the season.

(Đừng bỏ cuộc, được chứ?)

2. Give sầu somebody up: Từ vứt ai đó/ fan nào đó

Cấu trúc:

Subject + give somebody up + clause

Ví dụ:

- There you are at last! We'd given you up.

- We hadn't heard from hyên for so long, we'd given hlặng up for dead.

- Why don't you give sầu hyên up?

- He gave sầu up his seat to a pregnant woman.

- She seems to have given up all her old friends.

- He gave up his job in the city to become a plumber.

- They both gave sầu up their jobs lớn go travelling.

- We're going to give sầu up our sports club membership after this year.

- Ladies & gentlemen, will you give sầu it up for Danny Jones.

3. Give yourself/somebody toàn thân up (to somebody): Dùng nhằm nói phiên bản thân ai đó đã từ bỏ chiếc gì

- The gunman gave sầu himself up to the police.

- After a week on the run he gave himself up to the police.

Xem thêm: Những Cách Quan Hệ Lần Đầu Có Mang Thai Không? 10 Sự Thật Đơn Giản Về Các Biện Pháp Tránh Thai

(Cách dùng hễ trường đoản cú Give sầu up trong Tiếng Anh)

4. Give something up / up something : Ngừng làm gì đấy - cài đồ vật gi đó

Cấu trúc:

Subject + Give something up + Object / Clause

Or

Subject + give up something + Object / Clause

Or

Subject + something up+ Verb-ing + Object / Clause

Ví dụ:

- We had lớn give sầu our passports up to the authorities.

- He gave up jogging after his heart attachồng.

- Although behind in the chess match, he refused khổng lồ give up.

- I've sầu given up trying khổng lồ help hyên ổn.

- I've given up trying to lớn persuade her.

- I've given up trying to lớn make her happy.

- He used lớn try to get her to dress smartly but he's long since given up on her.

- I've given up going to the gym - it wasn't making any difference.

- My doctor has told me lớn give up smoking.

- You should give up smoking as soon as possible.

- I've sầu given up trying khổng lồ persuade her.

- I give sầu up - I'm never going to learn this language!

- I've given up trying to lớn make her happy.

- He used to try to lớn get her lớn dress smartly but he's long since given up on her.

- I've sầu given up going to lớn the gym - it wasn't making any difference.

- Chewing gum can help people who are giving up smoking.

- She's agreed lớn give up chocolate for Lent.

- He gave up drinking on the advice of his doctor.

- I've promised her a holiday if she gives up smoking by next year.

5. Give up on sb/sth: Dùng để có một ai đó/ điều nào đó đang thất bại rồi.

Cấu trúc:

Subject + Give up on sb/sth + Clause

Ví dụ:

- Most people gave up on hlặng when he dropped out, but he went baông chồng & earned his degree two years later.