IN THE BLINK OF AN EYE NGHĨA LÀ GÌ

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự mathienky.com.Học những từ bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: In the blink of an eye nghĩa là gì

But we should be ever mindful that in our information age the media have sầu the power khổng lồ reach a constituency of millions in the blink of an eye.
For many, the possibility of any combat activity seemed unlikely, but that perception changed almost in the blink of an eye during the autumn of 1990.
It is a formidable undertaking, và one that will not be accomplished in the blink of an eye just by the issuing of a few decrees from above sầu.
He explained how traders were trading virtual or electronic silver anonymously using algorithmic trading systems moving in and out of the futures markets in the blink of an eye.
Các quan điểm của các ví dụ không trình bày ý kiến của các biên tập viên mathienky.com mathienky.com hoặc của mathienky.com University Press xuất xắc của những bên cấp phép.
*

khổng lồ separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về bài toán này
*

Xem thêm: Phần Mềm Crack Win 7 Professional 64 Bit, Windows Loader V2

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mathienky.com English mathienky.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語