Make A Fuss Là Gì

The article was entitled “Making up with the minimum of fuss: a five-minute beauty routine that every busy woman should know”.

Đang xem: Make a fuss tức thị gì

lớn give too much attention to lớn small matters that are not important, usually in a way that shows that you are worried và not relaxed: the condition of being excited, annoyed, or not satisfied about something, esp.

Bạn đang xem: Make a fuss là gì

about something that is not very important: Các cách nhìn của các ví dụ không biểu đạt quan điểm của những biên tập viên mister-bản đồ.com mathienky.com hoặc của mathienky.com University Press xuất xắc của những bên cấp phép. Scientists bởi vì not vày their best work if they are for ever fussing, understandably, about their personal future in the short and medium terms. He has been fussing about fees; distracting attention from the real things by trying khổng lồ force up students” fees.

Xem thêm: Cách Chặn Mời Chơi Game Trên Facebook Tren May Tinh, Làm Cách Nào Để Bật Hoặc Tắt Thông Báo Về Ứng

The argument is put forward that these powers exist in other countries & that we should not be so fussed about them. As a consequence, some addicts decide after a couple of weeks that they are not that fussed about rehabilitation any more. I am not so fussed—as many traditionalists seem to lớn be—about reducing the percentage of seats occupied by local authority representatives.

*

*

*

*

Thêm công dụng có lợi của mathienky.coms.com mister-bản đồ.com vào trang mạng của bạn áp dụng tiện ích khung kiếm tìm kiếm miễn chi phí của chúng tôi.Tìm kiếm ứng dụng từ bỏ điển của Cửa Hàng chúng tôi ngay lập tức hôm nay với chắc chắn là rằng chúng ta ko bao giờ trôi mất xuất phát điểm từ 1 đợt tiếp nhữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mathienky.coms.com English mathienky.coms.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications