MOVE ON NGHĨA LÀ GÌ

GET A MOVE ON

Nghĩa đen:

A move sầu on: Là vươn lên là thể (conversion) của hễ từ move sầu on (liên tục – progress), thứ hạng như: to run khổng lồ go for a run; to lớn chat lớn have sầu a chat.quý khách sẽ xem: Move on nghĩa là gì

Nghĩa rộng:

Làm gì đấy nkhô giòn rộng, vội rộng (to hurry)

Tiếng Việt bao gồm giải pháp dùng tương tự:

Nhanh khô lên!

Ví dụ: