Động Từ Bất Quy Tắc

Cách phân chia hễ tự ride rất đơn giản, Quý Khách yêu cầu nhớ 3 dạng ở bảng thứ nhất nhằm hoàn toàn có thể phân chia hễ từ kia sinh sống bất kỳ thời như thế nào.Giờ các bạn coi cách phân tách chi tiết của hễ từ ride nghỉ ngơi bảng thứ 2 cụ thể hơn về toàn bộ những thì.

Chia Động Từ: RIDE

Nguim thể Động danh từ Phân trường đoản cú II
to ride riding ridden
Bảng phân tách đụng từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn ride ride rides ride ride ride
Lúc Này tiếp diễn am riding are riding is riding are riding are riding are riding
Quá khứ đơn rode rode rode rode rode rode
Quá khứ đọng tiếp diễn was riding were riding was riding were riding were riding were riding
Hiện tại trả thành have ridden have ridden has ridden have ridden have ridden have ridden
Bây Giờ hoàn thành tiếp diễn have sầu been riding have sầu been riding has been riding have been riding have been riding have sầu been riding
Quá khứ trả thành had ridden had ridden had ridden had ridden had ridden had ridden
QK xong xuôi Tiếp diễn had been riding had been riding had been riding had been riding had been riding had been riding
Tương Lai will ride will ride will ride will ride will ride will ride
TL Tiếp Diễn will be riding will be riding will be riding will be riding will be riding will be riding
Tương Lai trả thành will have sầu ridden will have ridden will have sầu ridden will have ridden will have ridden will have sầu ridden
TL HT Tiếp Diễn will have been riding will have been riding will have sầu been riding will have sầu been riding will have been riding will have sầu been riding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would ride would ride would ride would ride would ride would ride
Conditional Perfect would have sầu ridden would have ridden would have ridden would have sầu ridden would have ridden would have sầu ridden
Conditional Present Progressive would be riding would be riding would be riding would be riding would be riding would be riding
Conditional Perfect Progressive would have sầu been riding would have been riding would have sầu been riding would have sầu been riding would have been riding would have sầu been riding
Present Subjunctive ride ride ride ride ride ride
Past Subjunctive rode rode rode rode rode rode
Past Perfect Subjunctive had ridden had ridden had ridden had ridden had ridden had ridden
Imperative ride Let′s ride ride