REWORK LÀ GÌ

béo change a speech or a piece of writing in order béo improve it or make it more suitable for a particular purpose:

Bài Viết: Rework là gì

lớn change a speech, other writing, or a drawing Khủng make it better or more suitable for a particular purposeThe Irish low-cost airline will present a reworked subsidy package as part of its appeal against the ruling.Partial failures, particularly in combination, however, can lead phệ rework cùng major project delays. Similarly, exact values may be mistaken for placeholders, resulting in a poor quality hàng hóa or rework. Những ý kiến của không ít ví dụ đã hết hiện tại quan điểm của những điều chỉnh viên mathienky.com mathienky.com hoặc của mathienky.com University Press giỏi của rất nhiều nhà trao giấy phép. In this setting, reworking was comtháng và associated with an abundant admixture of siliciclastic detritus or even erosion of the entire ash bed. The perforated disks were created by reworking a potsherd into lớn a circular size by chipping, drilling, và then grinding the edges Khủng a smooth finish. In the ensuing decade, he has reworked his doctoral thesis substantially as well as considerably extending its scope. Moreover, people are able bự rework memories và still feel confident about the accuracy of those memories. Kinematically, it is possible that antithetic normal faults facing southward could be reworked by thrusts. The flat part is developed along the pre-existing tương tác between upper với lower tectonic units, reworking it.


Bạn đang xem: Rework là gì

Longstanding dichotomies such as metropolecolony và civilizedprimitive were reworked into the categories of developed underdeveloped. Sometimes it can fuel the ruthlessness of a dictator; at other times, it causes only reworks that bLaser up cùng then disappear.


*

someone who works lớn protect the environment from the damaging effects of human activity

Về bài toán này


*

*

*

Xem thêm: Urls Là Gì ? Viết Tắt Của Từ Gì? Cách Lấy Url Của Một Trang Web

Thêm công dụng hữu ích của mathienky.com mathienky.com vào trang mạng của người sử dụng dùng tiện lợi size search miễn giá thành của Cửa Hàng chúng tôi.Search phần mềm từ bỏ điển của công ty chúng tôi ngay lập tức giờ đây và chắc chắn là rằng bạn ko cơ hội làm sao trôi mất từ một lần nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra góp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Những tiện lợi tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép Diễn ra Diễn ra Khả năng truy cập mathienky.com English mathienky.com University Press Quản trị Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Những quy phương pháp dùng

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Rework Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://mathienky.com Rework Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


Related


About The Author
*

Là GìE-Mail Author

Leave sầu a Reply Hủy

Lưu thương hiệu của mình, tin nhắn, và trang web vào trình chu đáo này mang đến lần comment tiếp nối của tớ.