THE OTHERS LÀ GÌ

Hôm ni cô trò mình đã cùng phân tích sự khác biệt và bí quyết sử dụng của những từ one/another/other/the other/ others/ the others – đều từ liên tục tạo khó khăn mang lại chúng ta khi tham gia học tiếng Anh giao tiếp - Format TOEIC speaking nhé. Khi học phương pháp phân biệt one/ another/ other/ the other/ others/ the others trong tiếng Anh để giúp đỡ cho các em không biến thành "mắc bẫy" trong đề thi TOEIC nữa nhé!

Bài viết này nằm trong Lộ trình TOEIC Speaking và Writing Level 0-100 Free (Inter) do cô biên soạn.

Bạn đang xem: The others là gì

I. Cách sử dụng one, another, the other

Danh tự theo sau các từ này buộc phải sinh hoạt dạng số ít 

*
  

1) One/a chỉ đơn vị chức năng một tín đồ hay là 1 vật· One person is holding a saxophone· There is a woman who is holding a saxophone.2) Another một (mẫu )khác,được áp dụng nlỗi tính tự,theo sau là sdanh tự số ít.· Another woman is holding a baton3) The other một (cái) sót lại sau cuối,được sử dụng nlỗi tính từ .theo sau là danh từ bỏ số ít · The other woman is learning on a keyboard.

> Kiến thức về các thì vào tiếng anh

Ngoài ra nhằm học tập đầy đủ ngữ pháp giờ Anh tốt những em nên tìm hiểu thêm bài bác viết:

II. Cách cần sử dụng other, others, the others

1) Other vài(cái) không giống,theo sau là danh từ bỏ số nhiều· Other students are from England2) Others đông đảo trang bị không giống nữa,được thực hiện như đại tự giữ lại tác dụng nhà ngữ trong câu,theo sau là rượu cồn từ· Others are from China3) The others phần nhiều (cái) khác sót lại ở đầu cuối,được áp dụng nlỗi đại từ bỏ giữ chức năng công ty ngữ trong câu,theo sau là động từ· The others are from Australia

*

Cùng cô luyện tập những bài xích tập phân minh về one/ another/ other/ the other/ others/ the othersEX1: Chose the right answer1. There"s no ___ way lớn vì chưng it.otherthe otheranotherAnswerother2. Some people lượt thích khổng lồ rest in their không tính tiền time. ___ lượt thích to lớn travel.OtherThe othersOthersAnswerOthers


3. This cake is delicious! Can I have ___ slice, please?otheranotherothersAnsweranother


4. Where are ___ boys?the otherthe othersothersAnswerthe other


10. He was a wonderful teacher. Everyone agreed it would be hard khổng lồ find ___ lượt thích hlặng.anotherotherthe otherAnsweranother

 EX2: Chose the right answer.

1. Yes, I know Brigit, but who is the otheranotherothers woman next to lớn her? 2. She"s seeing otheranotherothers man." Does her boyfriend know?" 3. Tom & Jane have 4 children. They put the children to lớn bed while the otheranotherothers did the cooking. 4. Rachel & Jeff are watching TV. The otheranotherothers girls are out. 5. You"ve sầu already had six whiskies. " only six? Give me otheranotherothers ! 6. We still need otheranotherothers piano player. 7. We don"t lượt thích these curtains.Could you show us some otheranotherothers ? 8. I"ve found one of my blaông chồng shoes, but I can"t find the otheranotherothers. 

Key EX2: 


1. Yes, I know Brigit, but who is the other woman next lớn her?2. She"s seeing another man." Does her boyfriover know?"3. Tom and Jane have sầu 4 children. They put the children khổng lồ bed while the others did the cooking.4. Rachel and Jeff are watching TV. The other girls are out.5. You"ve sầu already had six whiskies. " only six? Give me another !6. We still need another piano player.7. We don"t like these curtains.Could you show us some others ?8. I"ve found one of my blaông chồng shoes, but I can"t find the other
EX3: ANOTHER, OTHER & OTHERS. Chose the right answer. 
  1) You take the new ones & I"ll take ____.  others the others Either could be used here.
  2) They gazed into each _____ eyes.  other other"s others others"
  3) I"d lượt thích _____ cup of tea, please.  other another Either could be used here.
  4) They love one ____- they"re such a happy family.  other another Either could be used here.
  5) The ____ people were shocked.  other others another
  6) Many _____ people have said the same.  other others
  7) I"ve sầu told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them.  other others
  8) I won"t let them bởi that to me ____ time.  another other Either could be used here.
  9) One person"s peach is ____ person"s poison.  another other Either could be used here.
  10) I saw her ____ day.  other another the other
  11) I took the ____ book baông chồng to lớn the library.  other others
  12) Some ____ people have taken it.  other others another
  13) I go there every ____ day.  other others another

  Key EX3:
 
# QUESTION   ANSWER  
1 You take the new ones & I"ll take ____.   the others   
2 They gazed into each _____ eyes.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Thiết Kế Nhà Chuyên Nghiệp Được Sử Dụng Nhiều Nhất

  other"s   
3 I"d lượt thích _____ cup of tea, please.   another   
4 They love sầu one ____- they"re such a happy family.   another   
5 The ____ people were shocked.   other   
6 Many _____ people have sầu said the same.   other   
7 I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them.   others   
8 I won"t let them bởi that to me ____ time.   another   
9 One person"s peach is ____ person"s poison.   another   
10 I saw her ____ day.   the other   
11 I took the ____ book bachồng lớn the library.   other   
12 Some ____ people have taken it.   other   
13 I go there every ____ day.   other   

 EX4: Chọn một từ bỏ thích hợp trong ngoặc trong những câu tiếp sau đây.A. I can see two dogs.One is small và (the other/another) is bigB. There are three chairs.One is red & ( the other/ the others) are whiteC. There are four caps.One is yellow,(another/the other)is green & the others are blueD. There are many tourists.Some came from Đài Loan Trung Quốc,(other/others)people came from nhật bản and(the other/the others)are Korean.

Key EX4: A. The other B. The others C. Another D. Other 

Sau Lúc ôn tập ngữ pháp Part 2 - Describe a picture, trong Lộ trình TOEIC Speaking và Writing Level 0-100 Free (Inter), cô Hoa vẫn reviews chi tiết thang điểm của phần II - Describe a Picture - Miêu tả tnhãi nhép của TOEIC Speaking. Các em coi chi tiết vào bài viết dưới đây nhé: