Trong tiếng anh là gì

used before a noun to lớn refer khổng lồ a single thing or person that has not been mentioned before, especially when you are not referring to lớn a particular thing or person:

Bạn đang xem: Trong tiếng anh là gì

used before some uncountable nouns when you want lớn limit their meaning in some way, such as when describing them more completely or referring khổng lồ one example of them:
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự mathienky.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách lạc quan.


We pronounce the in two ways depending on whether the sound which comes after the is a vowel or a consonant: …
in Western music, the sixth note in the scale (= series of notes) that begins on the note C, or a mix of notes based on this note
неопределенный артикль, один, употребляется перед исчисл. сущ. в ед. числе и придает ему значение: "любой…
*

to lớn separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về việc này
*

Xem thêm: Industrial Relations Là Gì ? Xây Dựng Quan Hệ Lao Động Quan Hệ Lao Động Là Gì

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mathienky.com English mathienky.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message