Wrath là gì

He states: “Do not avenge yourselves, beloved, but yield place to lớn the wrath; for it is written: ‘Vengeance is mine; I will repay, says Jehovah.’”
Ông nói: “Hỡi kẻ khôn xiết yêu-lốt của mình ơi, chính bản thân chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường mang đến cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù ở trong về ta, ta đang báo-ứng”.

Bạn đang xem: Wrath là gì


“If Zion will not purify herself, so as khổng lồ be approved of in all things, in His sight, He will seek another people; for His work will go on until Israel is gathered, and they who will not hear His voice, must expect to lớn feel His wrath.
“Nếu Si Ôn ko trường đoản cú làm cho tkhô nóng khiết và được Thượng Đế chấp nhận vào các phương thơm diện, bên dưới mắt Ngài, thì Ngài đang search kiếm một dân tộc bản địa khác; vị các bước của Ngài đang tiến hành cho tới lúc nào Y Sơ Ra Ên được quy tụ, và những người dân làm sao ko chịu đựng nghe tiếng Ngài thì nạm nào thì cũng đề xuất cảm thấy cơn thịnh nô của Ngài.
chú ý the counsel given at Ephesians 4:31, 32: “Let all malicious bitterness & anger and wrath & screaming & abusive speech be taken away from you along with all badness.
Hãy để ý lời khuyên ổn trong Ê-phê-sô 4:31, 32 như sau: “Phải vứt ngoài đồng đội rất nhiều sự cay-đắng, buồn-giận, tức bản thân, kêu-rêu, mắng-nhiếc, cùng rất nhiều điều hung-ác.
The writer of Proverbs counsels, “A soft answer turneth away wrath: but grievous words stir up anger” (Proverbs 15:1).
Tác đưa sách Châm Ngôn khuyên bảo: “Lời đáp êm nhẹ có tác dụng nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm” (Châm Ngôn 15:1).
+ And they will have to lớn know that I, Jehovah, have sầu spoken in my insistence on exclusive devotion,+ when I have finished unleashing my wrath against them.
+ Khi ta trút chấm dứt cơn thịnh nộ bên trên bọn chúng thì bọn chúng vẫn phải biết rằng vày yên cầu lòng sùng kính chăm độc+ mà lại ta, Đức Giê-hô-va, đã báo cáo.
A common policy found in healthy families is that “nobody goes lớn bed angry at another,” noted the author of the survey.6 Yet, over 1,900 years ago, the Bible advised: “Be wrathful, và yet bởi vì not sin; let the sun not phối with you in a provoked state.”
Người tổ chức cuộc dò la chủ kiến ghi nhận rằng những gia đình mạnh khỏe thường xuyên theo giải pháp là “không ai đi ngủ lúc còn giận bạn khác”.6 Tuy nhiên, cách đó hơn 1.900 năm, Kinh-thánh khuyên ổn bảo: “Ví bởi anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm-giận cho đến Lúc mặt trời lặn” (Ê-phê-sô 4:26).
8 Vậy cần, trường hợp những ngươi bị thấy là lầm lỗi, thì các ngươi cần yếu nào tách ngoài cơn thịnh nộ của ta trong đời những ngươi.
15 “‘When I fully unleash my wrath upon the wall & upon those who plastered it with whitewash, I will say lớn you: “The wall is no more, & those plastering it are no more.
15 ‘Sau Lúc trút bỏ không còn cơn thịnh nộ trên tường ấy cùng gần như kẻ quét vôi, ta sẽ nói với các ngươi: “Vách tường không hề, số đông kẻ quét vôi lên nó cũng chẳng còn.
Paul adds: “If, now, God, although having the will khổng lồ demonstrate his wrath & to make his power known, tolerated with much long-suffering vessels of wrath made fit for destruction, in order that he might make known the riches of his glory upon vessels of mercy, which he prepared beforehand for glory, namely, us, whom he called not only from among muốn Jews but also from aước ao nations, what of it?” —Rom.
I also testify that Jesus Christ has called apostles và prophets in our day and restored His Church with teachings và commandments as “a refuge from the storm, và from wrath” that will surely come unless the people of the world repent và return to lớn Hlặng.14
Tôi cũng làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô sẽ lôi kéo những vị sđọng đồ gia dụng cùng tiên tri trong thời kỳ của chúng ta và phục hồi Giáo Hội của Ngài là vị trí “dung thân ngoài cơn lốc tố, thuộc ra khỏi cơn thịnh nộ” nhưng chắc chắn rằng sẽ đến trừ Khi dân bọn chúng trên thế gian hối cải và trở về với Ngài.14
4 True Christians strive sầu to lớn ‘deaden their toàn thân members as respects fornication, uncleanness, sexual appetite, hurtful desire, and covetousness,’ và they work at removing any old garment having a fabric of wrath, anger, badness, abusive speech, and obscene talk.

Xem thêm: Tải Miễn Phí Mẫu Excel Thu Chi Công Ty, Mẫu File Excel Quản Lý Tài Chính Thu Chi


4 Tín thiết bị thiệt của đấng Christ cố gắng ‘làm bị tiêu diệt những chi-thể của họ ngơi nghỉ vị trí hạ-giới, Tức là tà-dâm, ô-uế, tình-dục, ham-ý muốn xấu-xa, tham-lam’, và bọn họ rèn luyện để lột vứt lốt tín đồ cũ có tất cả sự thạnh-nộ, giận dữ, xấu xa, nói hành với nói tục (Cô-lô-se 3:5-11).
He said he had voted for Henry Fondomain authority for his performance in The Grapes of Wrath, and always felt the award had been given to lớn him as compensation for not winning for his portrayal of Jefferson Smith in Mr. Smith Goes to Washington the previous year.
Stewart bảo rằng ông đã đoạt lá phiếu mang đến Henry Fonda với vai diễn trong Chùm nho nổi giận, với luôn Cảm Xúc giải thưởng được trao cho ông nhằm bù lại lần vuột mất ở vai Jeff Smith vào Mr. Smith Goes to lớn Washington.
At this point, the revolutionaries" wrath focused on the ÁVH; Soviet military units were not yet fully engaged, và there were reports of some Soviet troops showing open sympathy for the demonstrators.
Ở thời điểm đó, sự tức giận của rất nhiều người biểu tình đa số triệu tập vào lực lượng ÁVH; Các đơn vị quân nhóm Liên Xô vẫn chưa được thực thi không thiếu, và có tương đối nhiều report về một vài nô lệ Liên Xô gồm thiện nay cảm công khai minh bạch với những người dân biểu tình.
(Revelation 19:11, 17-21; Ezekiel 39:4, 17-19) No wonder ungodly men will cry out “to the mountains & to lớn the rock-masses: ‘Fall over us and hide us from the face of the One seated on the throne and from the wrath of the Lamb, because the great day of their wrath has come, & who is able khổng lồ stand?’” —Revelation 6:16, 17; Matthew 24:30.
Không lạ gì Lúc rất nhiều kẻ bất kính đang gào thét “với núi và đá mập rằng: Hãy rơi xuống chận bên trên , đặng tách ngoài khía cạnh của Đấng ngự bên trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con! Vì ngày thạnh-nộ lớn của Ngài đã đi vào, còn ai đứng nổi?” (Khải-huyền 6:16, 17; Ma-thi-ơ 24:30).
(Isaiah 13:11) The outpouring of Jehovah’s wrath will be punishment for Babylon’s cruelty to lớn God’s people.
(Ê-không nên 13:11) Đức Giê-hô-va đang đổ cơn thịnh nộ nhằm trừng phạt Ba-by-lôn bởi sự tàn nhẫn của nó so với dân sự Ngài.
“I desire that in every place the men carry on prayer, lifting up loyal hands, apart from wrath & debates.” —1 TIMOTHY 2:8.
“Ta mong muốn những người dân đàn-ông đông đảo giơ tay thánh-không bẩn lên trời, nhưng mà cầu-nguyện khắp phần nhiều nơi, chớ bao gồm giận-dữ và cãi-cọ”.—1 TI-MÔ-THÊ 2:8.
15 And out of his mouth proceedeth the word of God, và with it he will smite the nations; và he will rule them with the word of his mouth; và he treadeth the winepress in the fierceness and wrath of Almighty God.
15 Và lời của Thượng Đế tự miệng Ngài ra, cùng Ngài sẽ lấy nó mà lại tiến công những dân; cùng Ngài đang cai trị chúng ta bởi lời của miệng Ngài; và Ngài giày đạp thùng rượu trong cơn thịnh nộ phừng phừng của Thượng Đế Toàn Năng.
(Psalm 37:8) True, we may at times become justifiably angry, but Paul counsels us: “Be wrathful, and yet do not sin; let the sun not set with you in a provoked state, neither allow place for the Devil.” —Ephesians 4:26, 27.
(Thi-thiên 37:8) Đành rằng nhiều khi họ tất cả nguyên nhân chính đáng nhằm tức giận, nhưng Phao-lô khuyên: “Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm-giận cho đến khi khía cạnh ttách lặn, cùng đừng mang lại ma-quỉ nhân dịp”.—Ê-phê-sô 4:26, 27.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M